選單

Ứng dụng

Đệm giường

Đệm giường
Trong quá trình sản xuất đệm giường, việc tạo đệm giường là từ nhiều tầng vật liệu, cần phải kết dính vải không dệt, bông xốp, bông thông khí, thảm lông, lông và các phần vải bông khác bao phủ lên ống độc lập, vì thế có thể sử dụng keo nóng chảy dạng không hòa tan, thân thiện với môi trường để tiến hành thao tác tạo lập kết dính, việc sử dụng keo nóng chảy trong 3 trình tự lắp ráp đệm giường là: kết dính bông xốp mỏng (kết dính bông xốp tầng trên dưới để tạo đệm giường, đệm giường ghi nhớ kết dính bông xốp song tầng), tạo lắp đệm giường, dán các tầng vật liệu.

Keo lắp ráp đệm giường dạng ống độc lập dùng cho vải không dệt và để kết nối vải không dệt, và liên kết ống độc lập riêng lẻ thành mặt giường theo nhu cầu to nhỏ, việc dùng keo thao tác cần phải có đủ thời gian sử dụng thích hợp, không được làm nhanh quá; phải có đủ độ nhão dính thích hợp, khi thao tác không được chảy tràn; hơn nữa phải nhanh chóng đông rắn lại; keo dính cũng cần phải có độ mềm nhất định.
Ứng dụng
Đặc tính
I am interested in
Tạo hình dạng ống độc lập
Mùi nhẹ màu trắng, nhanh chóng đông rắn, keo không chảy giọt, thích hợp phương thức thao tác ở các thiết bị khác nhau, mùa đông sẽ không bị bong tróc.
Tạo lắp đệm giường
Mùi nhẹ màu trắng, không kéo sợi, dễ hòa tan, dùng keo ít, tính ổn định nhiệt tốt.
Thích hợp kết dính các loại vật liệu đệm giường, kết dính bông xốp mỏng, tạo lắp đệm giường, kết dính các tầng vật liệu.
Tạo lắp đệm giường
Kết dính bông xốp mỏng, tạo lắp đệm giường, kết dính các tầng vật liệu.
Hotline:0274-3737-492